Szkolenie okresowe BHP dla Księgowych i Kadrowych

50.00

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
– oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
– metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
– kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
– postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach Księgowa i Kadrowa, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Sposób realizacji szkolenia

Szkolenie jest zorganizowanie w formie kursu – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętym programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Ramowy program szkolenia

Lekcja 1: Wstęp – istota BHP

Lekcja 2: Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

Lekcja 3: Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
Lekcja 4: Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
Lekcja 5: Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Egzamin końcowy – podstawa do uzyskania zaświadczenia

Szczegółowy program szkolenia

Zobacz

HURTOWNIA i SKLEP BHP

www.isklepbhp.pl

Odzież robocza

Obuwie robocze

Ochrona przed upadkiem