Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców i kadry Kierowniczej

150.00

 

  1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanego z wykonywaną pracą.

 

  1. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracodawców, w tym osób kierującymi przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami zakładami prywatnymi ,urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami(mistrzów, brygadzistów ,kierowników wydziałów, innych komórek organizacyjnych).

 

  1. Sposób realizacji szkolenia

Szkolenie jest zorganizowanie w formie kursu – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętym programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Ramowy program szkolenia

 

Lekcja 1: ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO.

Lekcja 2: WYBRANE REGULACJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOTYCZĄCE BHP.

Lekcja 3: IDENTYFIKACJA, ANALIZA I OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA, UCIĄŻLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI ORAZ OCENA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z TYMI ZAGROŻENIAMI.

Lekcja 4: ORGANIZACJA I METODY KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY, Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISK WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE.

Lekcja 5: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY.

Lekcja 6: ANALIZA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ ZWIĄZANA Z NIMI PROFILAKTYKA; OMÓWIENIE PRZYCZYN CHARAKTERYSTYCZNYCH WYPADKÓW PRZY PRACY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYPADKÓW POWSTAŁYCH NA SKUTEK NIEWŁAŚCIWEJ ORGANIZACJI PRACY, ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIMI PROFILAKTYKI.

Lekcja 7: ORGANIZACJA I METODYKA SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ( Z UWZGLĘDNIENIEM METOD PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO ) ORAZ KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ PRACOWNIKÓW W PROCESACH PRACY.

Lekcja 8: ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W CZASIE PRACY I W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII), W TYM ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W RAZIE WYPADKU.

Lekcja 9: SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY (NP. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WARUNKÓW PRACY, SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW)

Lekcja 10: PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Egzamin końcowy – podstawa do uzyskania zaświadczenia

Szczegółowy program szkolenia

Zobacz

HURTOWNIA i SKLEP BHP

www.isklepbhp.pl

Odzież robocza

Obuwie robocze

Ochrona przed upadkiem