Regulamin

Regulamin korzystania ze szkoleń BHP prowadzonych przez SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i  P.POŻ za pośrednictwem Internetu i elektronicznej platformy edukacyjnej 


 § 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług w postaci szkoleń okresowych BHP i ocen ryzyka, świadczonych przez firmę SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ za pośrednictwem Internetu i platformy szkoleniowej (e-learningowej).
 2. Firma SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ   świadczy usługi BHP i P.POŻ w postaci szkoleń okresowych BHP i P.POŻ przy użyciu strony www.solid-bhp.pl.

 § 2

Definicje i pojęcia 

Właściciel szkolenia – SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka.

Platforma szkoleniowa – wirtualny portal szkoleniowy dostępny w internecie pod adresem www.solid-bhp.pl , na którym umieszczone zostały szkolenia okresowe BHP.

Zleceniodawca/Użytkownik – klient, który wykupił szkolenie okresowe BHP na platformie i otrzymał login i hasło potrzebne do zalogowania i odbycia szkolenia okresowego BHP.

Zleceniobiorca – Właściciel szkoleniaSOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka.

Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Szkolenie – odpowiednie szkolenie okresowe BHP lub P.POŻ wybrane i  zakupione na platformie szkoleniowej zgodne z w/w rozporządzeniem.

Zaświadczenie – pisemny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia okresowego BHP lub P.POŻ z wynikiem pozytywnym przez ZLECENIODAWCĘ/UŻYTKOWNIKA zgodnie ze wzorem zawartym w/w rozporządzeniu.

serwis lub serwis www – strona internetowa wraz zawartością pod domeną www.solid-bhp.pl.

§ 3

Przebieg szkolenia i zakup oceny ryzyka

 1. Do prawidłowego działania platformy szkoleniowej na komputerze ZLECENIODAWCY/UŻYTKOWNIKA konieczne jest posiadanie przez niego przeglądarki internetowej oraz aktywnego konta e-mail, do którego ma bezpośredni dostęp.
 2. ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK  dokonujący zakupu szkolenia jest obowiązany uzupełnić wszystkie dane znajdujące się w formularzu zamówienia.
 3. ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK  biorąc udział w szkoleniu jest obowiązany uzupełnić wszystkie dane znajdujące się w profilu klienta (tj. dane kursanta i dane do faktury), rzeczywistymi danymi.
 4. Na podany adres e-mailowy ZLECENIOBIORCA wysyła login i hasło umożliwiające dostęp do platformy szkoleniowej.
 5. Aktywacja kursu w platformie szkoleniowej będzie możliwa po dokonanie opłaty za wybrane szkolenie.
 6. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności.
 7. ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK otrzymuje informację drogą mailową o pozytywnym zdaniu egzaminu, wraz z liczbą punktów i wynikiem.
 8. Zaświadczenie dostarczane jest w oryginale po zakończeniu szkolenia przez  ZLECENIODAWCE/UŻYTKOWNIKA. Do zaświadczenia dołączona jest faktura.
 9. SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń zgodny z w/w rozporządzeniem.
 10. SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka rejestruje przebieg szkolenia oraz egzaminu.
 11. ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK biorąc udział w szkoleniu jest zobowiązany do rzetelnego zapoznania się osobiście z materiałem szkoleniowym oraz zaliczyć egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu odbytego szkolenia.
 12. ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK nie wolno przekazywać danych dostępowych ani dostępu do szkolenia innej osobie.
 13. ZLECENIODAWCY/UŻYTKOWNIKOWI z powodu rezygnacji lub nieukończenia szkolenia z powodów niezależnych od SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka nie przysługują roszczenia finansowe lub zwrot wniesionej opłaty za szkolenie.
 14. ZLECENIODAWCY/UŻYTKOWNIKOWI nie wolno posługiwać się w trakcie korzystania z usług platformy szkoleniowej treściami o charakterze bezprawnym, w szczególności treściami naruszającymi prawa osób trzecich, treściami obraźliwymi lub wulgarnymi itp.
 15. SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka dokłada wszelkich starań by materiały szkoleniowe zamieszczone na platformie szkoleniowej były zgodne z ramowymi programami zawartymi w rozporządzeniu.
 16. W przypadku gdy ZLECENIODAWCY/UŻYTKOWNIKOWI zakupi więcej niż jedno szkolenie, zobowiązany jest dostarczyć na e-maila ZLECENIOBIORCY dane z adresami e-mail użytkowników, ich imiona i nazwiska, daty i miejsce urodzenia oraz zajmowane stanowiska.
 17. Szczegółowy program szkolenia ZLECENIOBIORCA prześle na życzenie ZLECENIOBIORCY/UŻYTKOWNIKA na wskazany adres e-mail  ZLECENIODAWCY/UŻYTKOWNIKA.
 18. ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK kupując ocenę ryzyka zobowiązany jest wskazać w uwagach do zamówienia rodzaj stanowiska jakiego dotyczy zakupowana ocena ryzyka.
 19. ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK otrzyma drogą e-mailową zakupioną ocenę ryzyka w ciągu 3 dni od daty zaksięgowanej wpłaty na koncie bankowym wskazanym w zamówieniu.
 20. ZLECENIOBIORCA uruchomi dostęp do platformy szkoleniowej po otrzymaniu wpłaty za w/w szkolenie od ZLECENIODAWCY/UŻYTKOWNIKA.

§ 4

Płatność za szkolenie i ocenę ryzyka

 1. Opłata za szkolenie lub ocenę ryzyka będzie dokonywana na konto bankowe firmy  SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka.
 2. Konto bankowe firmy SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka zawarte jest w potwierdzeniu zamówienia, które otrzyma  ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK drogą e-mailową.
 3. Opłata za szkolenie zawiera koszty dostępu do platformy szkoleniowej, egzaminu końcowego, wystawienia faktury, podatek VAT oraz wystawienia i wysłania drogą listowną zaświadczenia na wskazany adres przez ZLECENIODAWCĘ/UŻYTKOWNIKA.
 4. W tytule płatności ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK wpisuje: nazwę szkolenia i nazwę firmy lub Swoje dane osobowe tj. imię i nazwisko i adres zamieszkania.
 5. Odpłatność za szkolenie lub ocenę ryzyka wnoszona jest w ciągu 5 dni kalendarzowych licząc o daty zakupu szkolenia lub oceny ryzyka.
 6. Podane ceny szkoleń BHP i oceny ryzyka są cenami brutto.
 7. W przypadku braku płatności przez ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIKA   w ciągu 5 dni kalendarzowych, zakup i zamówienie szkolenia czy oceny ryzyka jest anulowane.

§ 5

Prawa autorskie dotyczące serwisu i platformy szkoleniowej

 1. ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK może kopiować część lub w całości zawartość platformy szkoleniowej i strony internetowej wyłącznie na użytek własny.
 2. ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK nie może udostępniać materiałów stanowiących treść szkolenia BHP osobą trzecim.
 3. ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK ma obowiązek podać w formularzach i swoim profilu na platformie szkoleniowej prawdziwe dane.
 4. Zawartość strony internetowej www.solid-bhp.pl jak i materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Dane ZLECENIODAWCY/UŻYTKOWNIKA uzyskane w trakcie korzystania przez niego z platformy szkoleniowej, serwisu internetowego i zakupu oceny ryzyka zawodowego będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z udziałem  ZLECENIODAWCY/UŻYTKOWNIKA w szkoleniu BHP drogą elektroniczną i zakupu oceny ryzyka zawodowego.
 2. Dane ZLECENIODAWCY/UŻYTKOWNIKA nie będą ujawnianie osobą trzecim, za wyjątkiem gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest obowiązującymi przepisami prawa.
 3. SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.
 4. Dokonując zakupu szkolenia BHP czy oceny ryzyka zawodowego na serwisie www.solid-bhp.pl oraz odbywając szkolenie BHP na platformie szkoleniowej  ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem zamówionych usług.
 5. Dane ZLECENIODAWCY/UŻYTKOWNIKA będą przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 7

Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 2. W przypadku niepoprawnego funkcjonowania platformy szkoleniowej oraz serwisu www.solid-bhp.pl ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka, wysyłając drogą mailową wiadomość z krótkim opisem zdarzenia na adres biuro@solid-bhp.pl.
 3. Zgłoszenie prócz informacji zawartych w punkcie 2 powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka dokłada wszelkich starań do prawidłowego i należytego funkcjonowania platformy szkoleniowej i serwisu www.solid-bhp.pl.
 2. SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia platformy szkoleniowej lub serwisu www do celów modernizacji, naprawy i aktualizacji.
 3. SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka zastrzega sobie prawo do wyłączenia platformy z przyczyn ujętych w punkcie 2,  na czas nieokreślony.
 4. SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały po stronie ZLECENIODAWCY/UŻYTKOWNIKA lub brakiem możliwości korzystania przez niego z zakupionych usług.
 5. Za czynniki i sytuacje niezależne od SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka uważa się:
  • awarie transmisji danych lub łączy telefonicznych,
  • brak dostępu do internetu,
  • przeciążenie łączy i serwera,
  • przerwy w dostawie energii elektrycznej,
  • awarie urządzeń technicznych,
  • awarie serwera.
 6. SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka może dokonywać zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.
 7. SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIKA błędnych wymaganych danych.
 8. W przypadku dokonania zmian w regulaminie przez SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka   zmiany wchodzą w życie z daty publikacji.
 9. ZLECENIODAWCA/UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem jeżeli korzysta z platformy szkoleniowej lub serwisu www.solid-bhp.pl.
 10. Korzystanie z platformy szkoleniowej lub z serwisu www.solid-bhp.pl jest równoczesne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy prawa polskiego.

 

HURTOWNIA i SKLEP BHP

www.isklepbhp.pl

Odzież robocza

Obuwie robocze

Ochrona przed upadkiem

Kontakt

SOLID-BHP Centrum Szkoleń i Usług BHP i P.POŻ Tomasz Palka

34-735 Niedźwiedź 275

NIP: 737-211-58-26

tel. 794 532 852

e-mail: biuro@solid-bhp.pl